Je zou bijna vergeten dat ze nog bestaan: de toneelverenigingen. Is het gebruikelijk dat ze enkele malen per jaar een avondvullend programma bieden, daar is het al twee jaar stil. In stilte wordt er echter genoeg ondernomen om volgend jaar weer optredens te verzorgen. Bijvoorbeeld bij de Berkelse Toneel Groep (BTG).

Bij de BTG hebben zich enkele bestuurswisselingen voorgedaan. Voorzitter Aad Hulst, secretaris Piet van Rutten en bestuurslid Ina van der Spek, die negenenveertig jaar bestuurslid is geweest, hebben plaatsgemaakt voor jonge bestuursleden. En dat allemaal onder het motto ‘We willen weer los gaan en oefenen!’.
De toneelvereniging werd op 26 augustus 1954 opgericht. Ze bestaat al meer dan 62 jaar. Als je de statuten van de oprichting naleest, blijkt dat er in de afgelopen 62 jaar heel veel is veranderd in Nederland. Piet van Rutten, jarenlang een hoofdrol spelend in de stukken die zijn opgevoerd, weet het allemaal smakelijk te vertellen. “Het bestuur mocht uitsluitend uit mannelijke leden bestaan en de contributie bedroeg 25 cent per maand. De vereniging had ook een moderator. Eén van de geestelijken uit het dorp was beschermheer van de vereniging. Het op te voeren toneelstuk moest eerst door hem worden goedgekeurd. Deze rooms-katholieke geestelijke mocht toneelstukken op grond van principiële redenen afwijzen.”

Continuïteit

De vereniging gaat met haar tijd mee en in 2016 is de naam gewijzigd in Berkelse Toneel Groep. Deze Berkelse Toneel Groep voert ieder jaar een toneelstuk op. De voorkeur gaat uit naar komische stukken met een lach en een traan. Dit wordt door het publiek erg gewaardeerd gezien het feit dat de avonden van het optreden altijd goed bezet zijn. Normaliter wordt een stuk meerderen keren opgevoerd. De toneelgroep heeft circa 30 leden. Zoals bij veel verenigingen vergrijst het ledenbestand. Om de continuïteit te waarborgen en voor alle rollen in een toneelstuk voldoende acteurs en actrices te hebben zoekt de BTG voortdurend naar nieuw jong talent. En dat geldt ook voor het bestuur waar Gertjan Hulst de nieuwe voorzitter wordt als opvolger van zijn vader Aad Hulst. Jacqueline Berg neemt het secretariaat op zich en Nora de Veld zal als penningmeester gaan optreden, Lucienne van den Berg is algemeen bestuurslid.
Het enige waar het bestuur geen invloed op kan uitoefenen is het coronavirus dat de vereniging de afgelopen twee jaar in de anonimiteit heeft gedrukt.
“We hebben sinds 2020 twee jaar niet gespeeld. Nu zijn er weer vijf boekjes aangeschaft met daarin toneelstukken waarvan we er één uitkiezen. Met naar onze wens een nieuwe regisseur met wie we in gesprek zijn en overleggen hoe te handelen ten aanzien van de coronaregels”, aldus de nieuwe voorzitter.

Nieuwe jaar

Jong elan dus op bestuurlijk niveau bij de Berkelse Toneel Groep. De vereniging is hier erg blij mee. Nu wordt aan het volgende hoofdstuk gewerkt, de spelers en speelsters. Zijn er voldoende spelers die een rol willen? Is het houden van repetities verantwoord, mede gelet op de in acht te nemen afstand van 1,5 meter. Mochten er toch uitvoeringen gehouden kunnen worden, komt er dan genoeg publiek om de kosten te kunnen betalen of blijft de vereniging met een tekort zitten. Kortom, voldoende vragen en onzekerheden om in het nieuwe jaar mee aan de slag te gaan. Gertjan Hulst: “We willen los gaan en oefenen, rekening houdend met de regels. We zitten nu nog in die hoos maar als het voorjaar en zomer wordt willen we weer zo snel mogelijk spelen. Nieuwe jonge spelers, met name mannen, maar uiteraard zijn ook vrouwen welkom, wil ik oproepen zich aan te melden. Hopelijk zijn de coronaperikelen snel achter de rug en keren wij terug in een normale situatie, zodat we in 2022 weer een toneelstuk kunnen instuderen en opvoeren.”

Hand- en spandiensten

Van de aftredende leden heeft de voorzitter de garantie gekregen dat zij hand- en spandiensten voor de vereniging blijven verrichten. Zo zal Aad Hulst zijn taak als toneelmeester samen met Piet Olsthoorn blijven vervullen en Anneke Hulst zal als souffleuse aanblijven. Tevens is er bij de laatste ledenvergadering besloten een leescommissie in het leven te roepen die de stukken gaat lezen om samen met de regisseur te besluiten welk stuk zal worden opgevoerd. Binnenkort zal een nieuwe regisseur zijn of haar intrede doen ter opvolging van mevrouw Vivien Erwich. Eind 2019 heeft zij medegedeeld dat zij stopt als regisseur bij de BTG.
Het bestuur: “Zij heeft gedurende vier jaar enorm veel voor de BTG gedaan en onder haar leiding zijn uitstekende opvoeringen gegeven. Het bestuur vindt het erg jammer dat Vivien is gestopt, maar respecteert haar besluit.”

Heraut 5 januari 2022, geschreven door Rien Kuyenhoven